Obchodní podmínky

OBCHODNÍ​​ PODMÍNKY 

1.​​ ÚVODNÍ​​ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě textů, článků, e-booků, FB postů, recenzí a dalších textových či marketingových služeb (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.copy.viktorietiw.cz vyplněním a odesláním objednávky. 

2.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba: 

 • Stanislava​​ Otrubová 
 • Brněnská 26, Hodonín 695 01
 • IČ: 05673810 

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. 

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. 

2.​​ OBJEDNÁVKA 

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://stanislavav.wz.cz/price/. Kupující objednává předmět koupě zasláním objednávky pomocí e-mailu na adresu stanislavav@centrum.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://stanislavav.wz.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. 

2.2 Kupující je povinen sdělit požadované téma objednaných textů, recenzí či e-booků, které si na adrese www.copy.viktorietiw.cz objednal. 

3.​​ KUPNÍ​​ CENA, ​​DAŇOVÝ​​ DOKLAD

3.1 Na webové adrese www.copy.viktorietiw.cz/nabidka-sluzeb/ najdete orientační cenu služeb. Prodávající není plátcem DPH. Konečná cena vám bude sdělena s potvrzením objednávky pomocí e-mailu. 

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. 

4.​​ ZPŮSOB​​ A ​​FORMA ​​PLATBY 

 1. 1 Způsob platby: Platba za služby je možná pouze bankovním převodem a to na účet prodávajícího. 

4.​​2 ​​Možnosti ​​plateb: 

 1. Bankovním převodem na korunový účet prodávající 

4.3​​ Forma​​ platby:​ Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Pokud se nejedná o členství v klubu či měsíční poplatek za kurz nebo online program.

4.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese www.copy.viktorietiw.cz/nabidka-sluzeb/), budou zaslány emailem, po uhrazení částky a jejich následném dokončení. Práce na objednaných produktech a službách započne ihned po sjednání témat mezi kupujícím a prodávajícím. O průběhu a dodání hotové práce budete informování před započetím práce kupujícím. 

5.​​ ODSTOUPENÍ​​ OD​​ SMLOUVY 

5.1 Za své copywriterské služby na míru prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě. 

5.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

5.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

5.4​​ Důsledky​​ odstoupení​​ od ​​smlouvy 

 1. a) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použiji stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném

případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátím až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 

 1. b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

5.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ​(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

 1. a) Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 2. b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu): c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) 
 3. d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 
 4. e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
 5. f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů 
 6. g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
 7. h) Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

5.6 Odstoupení je možné provést elektronickou formou na emailu: stanislavav@centrum.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně copywriterských služeb. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. 

6.​​ ODPOVĚDNOST 

6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

7.​​ OCHRANA OSOBNÍCH ​​ÚDAJŮ 

7.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. 

7.2 ​Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3 ​Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámit, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenávám. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravit. 

7.4 ​​Možnost​​ odhlášení 

 1. a) Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. 

7.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://copy.viktorietiw.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

8.​​ ZÁVĚREČNÁ ​​USTANOVENÍ 

8.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru 

 1. a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. 
 2. b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). 

8.2​​ Účinnost 

 1. c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.1.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.copy.viktorietiw.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.copy.viktorietiw.cz ​a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.